Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ
ТВАРИН «ЗА ЖИТТЯ»
Протокол № 2

від 17.05.2013 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН

«ЗА ЖИТТЯ»

м. Київ - 2013 рік

1. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН «ЗА ЖИТТЯ» (надалі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує фізичних осіб для здійснення та захисту тварин, задоволення інтересів членів Організації, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН «ЗА ЖИТТЯ»;
російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ЗА ЖИЗНЬ»;
англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS «FOR LIFE».
Скорочене найменування Організації:
українською мовою – ГО «ТЗТ «ЗА ЖИТТЯ»;
російською мовою – ОО «ОЗЖ «ЗА ЖИЗНЬ»;
англійською мовою – PO «SPA «FOR LIFE».
1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, майно (рухоме і нерухоме) на правах власності та свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.5. Організація є неприбутковою організацією.
1.6. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
1.7. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях власним майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, так як і Організація не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.
1.8. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
1.9. Організацію створено без обмеження терміну дії.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, особливо безпритульних, захисту тварин від використання для дослідів і експериментів, захисту тварин від контрабанди, захисту від використання тварин для боїв, спорту, полювання, використання в цирку та іншої негуманної діяльності людини, сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі високої моралі, гуманізму і любові до оточуючого світу, шляхом участі у провадженні екологічної, оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої та наукової діяльності у встановленому чинним законодавством порядку, а також захист інтересів членів Організації.
2.2. Напрямами діяльності Організації є:
2.2.1. сприяння реалізації ініціатив щодо забезпечення захисту та гідного існування тварин на законодавчому, освітньому та громадському рівнях, зокрема, ініціювання та підтримка процесів законодавчого закріплення прав тварин шляхом схвалення Верховною Радою України відповідних законів; співпраця з відповідними державними органами з метою притягнення до відповідальності винних осіб у жорстокому поводженні з тваринами;
2.2.2. проведення масштабної інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо проблем захисту тварин, шляхів, методів та заходів їх вирішення та необхідності гуманного поводження із тваринами, а також питань правильного утримання та поводження з тваринами;
2.2.3. допомога в організації будівництва та утримання притулків, ветеринарних установ для собак, котів та диких тварин, що зазнали жорстокості з боку людини;
2.2.4. прийняття превентивних заходів щодо захисту тварин, особливо безпритульних і покинутих, надання невідкладної допомоги хворим, захист інших тварин від жорстокого ставлення і використання в дослідній, комерційній, розважальній та іншій негуманній діяльності;
2.2.5. сприяння знаходженню власників для безпритульних тварин, що утримуються в притулках або на тимчасових перетримках;
2.2.6. участь та організація благодійних фондів захисту прав тварин;
2.2.7. сприяння здійсненню громадського контролю за дотриманням правил утримання тварин в населених пунктах;
2.2.8. організація та проведення акцій протестів на захист тварин, проти вбивства безпритульних, проти вбивства для хутра, спорту, проти використання для розваг, проти проведення дослідів тощо, в рамках діючого законодавства України;
2.2.9. інформування відповідних державних органів про жорстоке ставлення до тварин окремими особами, або організаціями (у тому числі державними), здійснення громадського контролю з метою не уникнення відповідальності винними особами.
2.2.10. здійснення громадського контролю за виконанням законів по боротьбі з жорстокістю і захисту тварин;
2.2.11. вільне розповсюдження інформації про свою діяльність і цілі, інших матеріалів морально-пропагандистського і гуманістичного характеру. З цією метою користується засобами масової інформації і може здійснювати видавничу діяльність, провадити постійну пропаганду роботи та ідей Організації засобами видавництва, радіо і телебачення;
2.2.12. сприяння організації навчальних курсів для волонтерів та опікунів тварин, а також здійснення просвітницької та учбово-методичної діяльності серед дітей, підлітків та дорослих шляхом проведення лекцій на тему гуманного поводження та утримання тварин в дитячих садках, школах, освітніх центрах, будинках культури тощо;
2.2.13. проведення у встановленому порядку нарад, семінарів і конференцій з питань захисту тварин, боротьби з жорстокістю, відповідного виховання населення;
2.2.14. співпраця із зарубіжними та міжнародними організаціями аналогічного або подібного профілю в цілях обміну інформацією і вивчення досвіду роботи.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. З метою досягнення статутної мети Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;
3.1.2. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
3.1.3. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;
3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3.1.6. бути виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства;
3.1.7. на добровільних засадах засновувати спілки, тощо, в тому числі, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з громадськими організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.9. розповсюджувати інформацію, пропагувати цілі та ідеї Організації;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації в межах чинного законодавства України;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.13. з метою виконання статутних завдань та цілей здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення юридичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.15. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації;
3.1.16. проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;
3.1.17. проводити мирні зібрання в межах чинного законодавства України;
3.1.18. організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.19. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.20. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.21. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, учасником яких може бути громадська організація, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.22. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами аналогічних організацій зарубіжних країн;
3.1.23. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Організації.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Підставою для прийому в члени Організації є заява.
4.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають з Україні на законних підставах, які досягли 18 років.
4.4. Прийом членів провадиться Виконкомом Організації із занесенням у книгу реєстрації членів Організації. Прийняття у члени Організації здійснюється на підставі особистої заяви члена, поданої до Виконкому.
4.5. Права члена Організації:
4.5.1. обирати або бути обраними на керівні посади Організації та брати участь у громадській праці;
4.5.2. брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією;
4.5.3. вносити пропозиції до Організації, пов'язані з її діяльністю;
4.5.4. звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
4.5.5. одержувати інформацію про діяльність Організації;
4.5.6. звертатись до керівних органів Організації з заявами, скаргами, зверненнями та отримувати відповідь на них протягом тридцяти календарних днів.
4.5.7. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації;
4.5.8. вільно виходити з Організації шляхом подання заяви.
4.6. Члени Організації зобов'язані:
4.6.1. дотримуватись Статуту Організації;
4.6.2. брати активну участь у реалізації цілей Організації;
4.6.3. бути прикладом у питаннях утримання та виховання тварин, вести пропаганду гуманного ставлення до природи і всього живого, що оточує людей;
4.6.4. суворо додержуватися моралі та етики члена Організації і пропагувати їх серед населення;
4.6.5. повідомляти про кожний випадок жорстокості до тварин у Виконком Організації, адміністративні і правоохоронні органи для притягнення винних до відповідальності;
4.6.6. утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Організації;
4.6.7. виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації в межах їх компетенції;
4.7. Членство в Організації припиняється в порядку, визначеному для прийому до членів Організації (пункт 4.4. цього Статуту).
4.8. Члени Організації можуть бути виключені з Організації за рішенням Виконкому за порушення зобов’язань, передбачених Статутом.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, врахування регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організації є:
- Загальні збори;
- Виконавчий комітет (надалі – Виконком);
- Ревізійна комісія (Ревізор).
5.3. Загальні збори.
5.3.1. Загальні збори є вищим керівним органом Організації.
5.3.2. Загальні збори скликаються Виконкомом Організації не менш, ніж один раз на два роки.
5.3.3. Головує на Загальних зборах Президент Організації або особа, призначена Виконкомом з числа його членів.
5.3.4. Про час і місце скликання чергових Загальних зборів Виконком повідомляє членів не пізніше 1 (одного) місяця, а про порядок денний – не пізніше двох тижнів до дати проведення Загальних зборів.
5.3.5. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Організації, крім випадків, окремо зазначених цим Статутом.
5.3.6. До складу Загальних зборів входять всі присутні члени Організації, кожен з яких при вирішенні питань володіє одним голосом.
5.3.7. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2/3 членів Організації.
5.3.8. Позачергові Загальні збори скликаються Виконкомом Організації в двотижневий термін:
- з ініціативи Виконкому;
- на вимогу більше 50 % членів Організації;
- на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).
5.3.9. В разі скликання Позачергових Загальних зборів Виконком повідомляє всіх членів Організації про їх проведення за два тижні до запланованої дати шляхом відправлення відповідного повідомлення та порядку денного.
5.3.10. До компетенції Загальних зборів належать такі питання:
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;
- обрання Президента Організації;
- обрання членів Виконкому Організації;
- обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора);
- затвердження звіту про роботу Виконкому;
- затвердження звітів Ревізійної комісії (Ревізора) Організації;
- прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Організації.
5.3.11. За рішенням простої більшості членів, присутніх на Загальних зборах Організації, голосування може бути як таємним, так і відкритим.
5.3.12. Для обрання Президента Організації необхідно, щоб за кандидата проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах членів Організації.
5.3.13. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з дня їх прийняття.
5.3.14. Ведення протоколів Загальних зборів та їх зберігання Організовує Президент.
5.4. Виконавчий комітет.
5.4.1. Виконавчий комітет (Виконком) є постійно діючим виконавчим органом Організації, який забезпечує виконання рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Організації.
5.4.2. До складу Виконкому входять 5 осіб, а саме Президент, Віце-президент та члени Виконкому. Члени Виконкому, крім Президента Організації, обираються строком на 2 роки.
5.4.3. Компетенція Виконкому:
- організація виконання рішень Загальних зборів;
- організація обліку членів Організації;
- підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації, статутних програм, положень тощо;
- прийом та виключення з членів Організації;
- визначення місця, строків проведення та порядку денного Загальних зборів;
- затвердження зразків та ескізів печаток, штампів, символіки Організації, офіційної нагородної, пам'ятної та сувенірної атрибутики Організації;
- прийняття рішень про створення підприємств, громадських спілок, благодійних фондів, інших юридичних осіб відповідно до чинного законодавства України;
- прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів;
- розпорядження майном Організації;
- затвердження та вирішення фінансових питань;
- затвердження кошторису Організації на поточний рік за поданням Президента Організації.
- прийняття рішень з усіх питань діяльності Організації, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів;
- звітування перед членами Організації про роботу Виконкому.
5.4.4. Виконком в особі Президента звітує перед членами Організації про свою роботу на чергових Загальних зборах Організації шляхом оголошення письмового звіту, який затверджується Загальними зборами. Звіт готує Виконком Організації.
5.4.5. Рішення, прийняті Виконкомом в межах його компетенції, набирають чинності і стають обов'язковими для Організації в строки, що встановлені Виконкомом.
5.4.6. Виконком проводить засідання по мірі необхідності, але не менш ніж 4 рази на рік.
5.4.7. Засідання Виконкому вважаються правомірними, якщо в них приймали участь 2/3 його членів.
5.4.8. Рішення на засіданні Виконкому приймаються простою більшістю голосів із числа присутніх членів Виконкому.
5.4.9. Прийняті Виконкомом рішення оформлюються протоколами, які підписуються Президентом та секретарем засідання Виконкому, і зберігаються в порядку, визначеному Виконкомом, та Виконкому доводяться до відома членів Організації через Інтернет на сайті Організації.
5.5 Президент.
5.5.1. Президент Організації очолює роботу Виконкому та є вищою посадовою особою Організації, яка має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації.
5.5.2. Президент Організації без доручення представляє Організацію перед державними органами, установами, третіми особами, має право підпису фінансових та інших документів Організації, укладає від імені Організації правочини, договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, та інші обов'язкові для підпорядкованих йому органів та працівників інструкції, затверджує штатний розклад Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Організації.
5.5.3. Президент забезпечує виконання рішень, прийнятих Виконкомом та обов'язків, покладених на нього Загальними зборами.
5.5.4. Президентом може бути обрана будь-яка особа з числа членів Організації, присутніх на Загальних зборах.
5.5.5. Президент обирається строком на 2 роки згідно Статуту Організації.
5.5.6. За відсутності Президента та за його розпорядженням, обов’язки Президента виконує Віце-президент.
5.5.7. У випадку одночасної неможливості виконання Президентом та Віце-Президентом своїх повноважень, Виконком обирає з числі своїх членів виконуючого обов’язки Президента.
5.6. Ревізійна комісія (Ревізор).
5.6.1. Контроль за діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається Загальними зборами строком на 2 роки, підзвітна останнім, подає їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.
5.6.2. В Організації з кількістю членів до 100 осіб може обиратися Ревізор або Ревізійна комісія. У випадку, якщо кількість членів Організації становить більше 100 осіб, може обиратися лише Ревізійна комісія.
5.6.3. Перевірки проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів Організації.
5.6.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень.
5.6.4. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Загальних зборів Організації, якщо виникла загроза принциповим інтересам Організації, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.
5.6.5. Членом Ревізійної комісії (Ревізором) не може бути Президент, Віце-Президент, члени Виконкому, бухгалтер Організації.

5.7. Порядок оскарження рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації.
5.7.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації.
5.7.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Президента розглядаються Виконкомом протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або порушують законні права членів Організації, Виконком зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.
5.7.3. Скарги, адресовані Президенту Організації, розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Виконкому. Скарга на засіданні Виконкому може розглядатися в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом тридцяти календарних днів з дати її одержання.
5.7.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів Організації.
5.7.5. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Організації та можуть бути оскаржені в судовому порядку.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Організація поширює свою діяльність на всю територію України, шляхом створення відокремлених підрозділів, які створюються на території України з метою виконання Статутних мети та завдань Організації, розвитку її структурної мережі. Організація також може утворювати відокремлені підрозділи в іноземних державах.
6.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.
6.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі Статуту Організації та положення про відокремлений підрозділ, затвердженого Виконкомом Організації. Метою відокремленого підрозділу є об’єднання зусиль членів Організації на відповідній території у реалізації цілей, визначених Статутом.
6.4. Відокремлені підрозділи створюються за наявності не менше 3х членів Організації, що мешкають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6.5. Вищим органом Відокремленого підрозділу є Загальні збори, на яких розглядаються питання, що стосуються діяльності Відокремленого підрозділу, рішень керівних органів Організації, обговорюються і затверджуються звіти керівних органів Відокремленого підрозділу.
6.6. Для здійснення поточної діяльності члени Відокремленого підрозділу обирають Голову. При наявності більше 20 членів обирається Виконком, яке очолює Голова. Кількість членів Виконкому Відокремленого підрозділу визначається рішенням Загальних Зборів Відокремленого підрозділу.
6.7. Повноваження Голови Відокремленого підрозділу:
6.7.1. забезпечує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації, Загальними зборами Відокремленого підрозділу;
6.7.2. представляє Відокремлений підрозділ Організації у відносинах з третіми особами та державними органами;
6.7.3. організовує облік членів Відокремленого підрозділу Організації;
6.7.4. приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Відокремленого підрозділу Організації, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів Відокремленого підрозділу та керівних органів Організації.
6.8. Відокремлені підрозділи Організації мають наступні повноваження:
- представляти і захищати законні інтереси членів Організації;
- розповсюджувати інформацію щодо діяльності Організації, пропагувати ідеї та цілі Організації;
- вносити свої пропозиції щодо діяльності Організації до керівних органів Організації.
6.9. Умови та порядок створення та закриття відокремлених підрозділів Організації:
6.2.1. Виконком Організації приймає рішення про утворення відокремленого підрозділу та затверджує положення про нього.
6.2.2. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до Уповноваженого органу з питань реєстрації за її місцезнаходженням.
6.2.3. Відокремлений підрозділ вважається зареєстрованим з дня внесення Уповноваженим органом з питань реєстрації відомостей про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
6.2.4. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до Уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передано Організації його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.2. Кошти Організації утворюються за рахунок:
- вступних та членських внесків;
- благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових громадських організацій.
7.3. У власності Організації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
7.4. Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні правочини, договори, здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
7.5. Організація, а також створені нею установи, організації, підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації та за підсумками господарської діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.6. Організація може мати власне видавництво і засоби масової інформації, установи, створені на кошти Організація згідно із статутним завданням Організації.
7.7. Кошти Організації використовуються на:
7.7.1. адміністративні потреби Організації;
7.7.2. фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей її діяльності;
7.7.3. оренду та придбання майна, необхідного для виконання статутних завдань Організації;
7.7.4. оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
7.7.5. створення, розвиток і експлуатацію матеріальної бази притулків і інших організацій, що займаються утриманням і надсиланням допомоги безпритульним тваринам;
7.7.6. надання допомоги одиноким, літнім громадянам, дітям-сиротам в дитячих будинках, інвалідам-сліпим по створенню умов для придбання, утримання і захисту тварин;
7.7.7. інші витрати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації відповідно до мети, передбаченої Статутом Організації.
7.8. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між засновниками, членами Організації та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, члена Організації, її посадових осіб.
7.9. З метою виконання статутних завдань Організації здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб у порядку, передбаченому діючим законодавством.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації.
8.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
9.1.1. за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
9.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
9.2. Припинення діяльності Організації здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».
9.2.1. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
9.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
9.4. Рішення про саморозпуск Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів та приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах у порядку, встановленому цим Статутом.
9.5. Після прийняття рішення про саморозпуск Організації, Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.
9.6. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації.
9.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
9.8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.
9.9. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом її приєднання до іншої Організації такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
9.10. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання реорганізована Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, який забезпечує внесення відповідних записів до реєстрів.
9.11. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, про реорганізацію Організації, таке рішення не може бути скасованим Організацією.
9.12. Припинення Організації включає припинення внутрішньогосподарської діяльності та припинення як юридичної особи.
9.13. Припинення діяльності Організації розпочинається з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або набрання законної сили рішенням суду про заборону Організації. З цього ж для припиняється членство в Організації.